Konference

Válečné medicíny

2018


01/12/2018

Hradec Králové

Pod záštitami:

Ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha
prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Zdravotnické záchranné služby
Královehradeckého kraje
Zdravotnická záchranná sluba Královehradeckého kraje
Ředitele Agentury vojenského zdravotnictví
brig. gen. MUDr. Zoltána Bubeníka
Agentura vojenského zdravotnictví
Děkana Fakulty vojenského zdravotnictví
prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Předsedy Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP
plk. prof. MUDr. Jana Horáčka, Ph.D.
Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů

O projektu


Čtvrtý ročník úspěšné akce navazující na konferenci První pomoc v boji. Konference zaměřující se na problematiku poskytování všech úrovní zdravotnické péče ve válečných oblastech a oblastech postiženými katastrofou.

Nelékařská sekce je určená všem zdravotnickým pracovníkům, studentům a zájemcům o tuto problematiku.

Akce se koná v Hradci Králové 1.12.2018 v kongresovém centru ALDIS. Pro 450 návštěvníků je přichystáno 8 skvělých přednášek (a 8 přednášek na odborné sekci), občerstvení a samozřejmě obsahem unikátní zážitek konaný ve středu Evropy.

Odbornější, ale stále pro všechny, přijďte se přesvědčit.

To nejcennější na naši konferenci jsou reálné zkušenosti našich přednášejících.

Co Vás čeká?


8:00 - 8:45Prezence
9:10IZS v situacich "válečné zóny" na domácím poli
Štěpán Klen
9:40Stav farmakologické radioprotekce
pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D.
10:20Přestávka
10:45Bojový stres
kpt. Ing. Mgr. Tomáš Vašek
11:25Moderní postupy v přednemocniční péči u válečných poranění s masivním krvácením
- koncept RCRD a walking blood bank
plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
11:55Reality Based Training
Tim Cranton (GB)
12:35Oběd
13:25Ukázka
MEDCUP team
13:55Hypertermie
MUDr. David Tuček
14:35Válečná traumata
plk. MUDr. Tomáš Henlín
15:15Přestávka
15:40Nejčastější chyby v přednemocniční péči na bojišti z pohledu lékaře Role 2
pplk. MUDr. Radek Uher
16:20Combat Medic
nrtm. Jan Vinš
17:00Ukončení konference
20:00Společenský večer v AC klubu

Účastnické listy si bude možné vyzvednout v průběhu celé konference.

Registrace

Registrovat se na společenský večer je možné spolu s registrací na konferenci.

Naši přednášející


Přednášející vybíráme nejen podle zvučných jmen, ale především podle jejich zkušeností. Zachraňovali totiž a bojovali po celém světě. Teď přijedou na jedno pódium, aby Vám předávali své zkušenosti. A nyní přijedou na jedno jediné podium, a to na naše, aby vám předali své zkušenosti.

Každý týden představíme další přednášející.

npor. MUDr. Bc. Jiří Kotek

npor. MUDr. Bc. JIŘÍ KOTEK - MODERÁTOR AKCE


Poté, co v roce 2011 absolvoval Fyzioterapii na 3. lékařské fakultě UK a začal pracovat v ÚVN Praha a u národního týmu ledního hokeje U18, se rozhodl pro studium medicíny. V roce 2018 absolvoval v programech Všeobecné lékařství na LFUK v Hradci Králové a získal tutul MUDr., zároveň absolvoval v programu Všeobecné vojenské lékařství na Fakultě vojenského zdravotnictví. Během studia byl předsedou studentského spolku a velitelem Branného závodu. Při studiích se dostal k zahraničním stážím v Indonésii (2016), Brazílii (2017), Portugalsku (2018) a Íráku (2018). Nyní začíná pracovat jako resident na Chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Momentálně se nachází v Íráku, jeho práci můžete sledovat na jeho blogu: https://irackykurdistan.blogspot.com.

plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

plk. MUDr. MILOŠ BOHONĚK, Ph.D.


Primář Oddělení hematologie a krevní transfuze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Hlavní odborník pro hematologii a transfuzní službu Zdravotnické služby AČR

Plk.Dr.Milos Bohoněk, PhD je od roku 1996 primářem OHKT ÚVN Praha a hlavním odborníkem pro pro hematologii a transfuzní službu ZdrSl AČR. Zúčasnil dvou zahraničních vojenských misí (2003 Iraqi Freedom v Iráku a Winterrace 2005/6 v Pákistánu) a několika indikačních misí v Iráku, Afgánistánu a Kosovu v rámci programu Medevac (2004-2008). Hlavním předmětem jeho odborného zájmu je kryokonzervace krve, otázky spojené s vojenskou transfuzní službou, masivním krvácením a krevní transfuzí v krizových stavech. Je garantem v oboru hematologie a transfuzní služba na Fakultě biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze, kde též přednáší. Současně vyučuje na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně. Je členem pracovní skupiny Blood Panel COMEDS NATO, spolupracujícím vědeckým pracovníkem mezinárodní výzkumné organizace BEST Collaborative (Biomedical Excellence for Safer Transfusion), členem výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a členem Národní transfuzní komise MZ ČR.

kpt. Mgr. Ing. Tomáš Vašek

kpt. Mgr. Ing. TOMÁŠ VAŠEK


Působil na několika pozicích v rámci Vojenské zdravotnické služby AČR, především na Agentuře vojenského zdravotnictví. Účastnil se 2 zahraničních operací (Afghánistán, Irák) na pozici MEDOPS (styčný/operační důstojník). Absolvoval kurzy a stáže ve Francii, Maďarsku, Německu, Švédsku a USA. V současné době pracuje na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové na pozici starší asistent/psycholog Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu.

pplk. MUDr. Radek Uher

pplk. MUDr. RADEK UHER


Náčelník 6. polní nemocnice Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky. Vystudoval vojenské všeobecné lékařství na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Specialista anesteziologie a intenzivní medicíny, který se zúčastnil sedmi zahraničních misí - v Afgánistánu a Iráku, držitel mnoha českých a zahraničních vyznamenání včetně Záslužného kříže ministra obrany České republiky. V současné době působí ve Fakutní nemocnici Olomouc na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, dále na Oddělení urgentního příjmu (Emergency) a jako lékař Zdravotnické záchranné služby.

pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D.

pplk. doc. MUDr. JAROSLAV PEJCHAL, Ph.D. et Ph.D.


Vystudoval vojenské všeobecné lékařství na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO). Po absolvování studia působil v roce 2005 – 2015 na Katedře vojenské radiobiologie FVZ UO, kde se zabýval zejména možnostmi léčby ozářeného organizmu pomocí růstových faktorů a transplantace kostní dřeně. Od roku 2015 působí na Katedře toxikologie a vojenské farmacie, kde zastává funkci náčelníka skupiny toxikologie. Jeho výzkum je v současné zaměřen na působení a možnosti léčby otrav nervově paralytickými látkami a yperitem. Byl rovněž účastníkem mise v Kosovu na pozici Medical Manager MNTF-C.

MUDr. David Tuček

MUDr. DAVID TUČEK


Je členem České lékařské komory, České lékařské společnosti JEP, Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, Společnosti vysokohorské medicíny. Atestovaný v oboru vnitřního lékařství a urgentní medicíny. od roku 2007 až 2017 byl zástupce vedoucího lékaře ve Fakultní nemocnici v Hradci králové – odd. urgentní medicíny. Dále je krajský koordinátor v systému psychosociální intervenční služby MZ ČR.

plk. MUDr. Tomáš Henlín

plk. MUDr. Tomáš Henlín


Po vystudování Fakulty vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství nastoupil v roce 2005 na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha, kde nyní působí jako zástupce přednosty. Má specializovanou způsobilost v oboru anestezie a intenzivní medicíny i v oboru urgentní medicína. Je hlavním odborníkem AČR v ve výše zmíněných oborech. Zúčastnil se několika zahraničních misí, kde působil v mezinárodním týmu jako anesteziolog a intenzivista na pracovištích ROLE 2/2- a 3. Pravidelně se účastní zahraničních misí i v rámci projektu MEDEVAC působících v Jordánsku. Je členem expertního panelu COMEDS Emergency Panel Medicine a byl členem několika pracovních skupin NATO v rámci NSO HFM. Jeho velkým přáním je přiblížit "zelenou část" medicíny v AČR k soudobým standardům.

nrtm. JAN VINŠ, SOCM, ATP, NREMT

nrtm. JAN VINŠ, SOCM, ATP, NREMT


bojový paramedic speciálních operací 601. skupiny speciálních sil

Je od roku 1998 operátorem speciálních sil. Od roku 2004 zástupce velitele skupiny-zdravotník. V roce 2007 vystudoval studijní program Special Operations Combat Medic na akademii JFK Special Warfare Centre and School na základně Fort Bragg, USA, stejně tak jako desítky dalších odborných kurzů a vzdělávacích programů pro SF medicínu. Dnes působí jako Senior advanced medical leader, Medical training coordinator and Planning executor. Zúčastnil se 8 zahraničních vojenských misí (1996 IFOR, 1997 SFOR, 1999 KFOR 2003 Enduring Freedom 2004, 2008, 2011, 2014). Jako jeden z minima příslušníků AČR má zkušenosti s poskytováním zdravotnické péče při bojových operací přímo v kontaktu s nepřítelem, stejně tak jako poskytování primární péče domorodému obyvatelstvu ve válečných oblastech. V současnosti je to jeden z nejzkušenějších zdravotníků v České republice na nekonvenční medicínu speciální sil.

Hlavním předmětem jeho odborného zájmu je bojová medicína speciálních operací, k níž patří udržení kvality a koordinace zdravotního výcviku speciálních sil i rozvoj bojové medicíny v AČR, spolupráce combat mediků aliančních speciálních sil a světových speciálních sil. Je členem skupiny V4 SF medic group, CEO prvního českého vojenského výcvikového centra NAEMT TCCC. Je členem pracovní skupiny Medicína speciálních sil, český zástupce v Tactical Medical Panel NATO, člen skupiny EMPOWER SOF MEDIC pod záštitou Polského GROMu a spoluorganizátor mnohých mezinárodních konferencí bojové medicíny.

TIM CRANTON (GB)

TIM CRANTON (GB)


Is a UK State Registered Paramedic and Ex Fire Officer who completed military service as an accomplished Combat Medic. He has extensive experience in the planning, development, co-ordination and provision of Emergency Services, Training, Health and Safety and Environmental Support in Remote and austere locations around the world.

During his career, Tim has served with various military forces and still takes an active role in the training of International Combat Lifesaver and Special Operations training with NATO forces.

Tim is the Owner and Training Director of Paramed CZ whose speciality is remote and austere environment medical care.

Today, Tim is still working as an Emergency and Remote Care Practioner which keeps him up to date in current practice and procedures.

Tim is a dedicated Trainer and Teacher who knows how important quality training is in order to provide the best level of care to any potential patient.

Tim has a solid backround in weapons and tactics. He is trained to SWAT Team Leader level and is POST (Police Officer Standards Training) certified Firearms Instructor.

Štěpán Klen

ŠTĚPÁN KLEN


Zabývá se problematikou krizové komunikace a krizových intervencí (v souvislosti s prožitou negativní událostí/zákrokem), dále první pomocí (TCCC, CLS), v těchto oblastech také působí v terénu. Provádí přípravu prvosledových jednotek (PČR, ZZS, HZS aj.), záchranných, diplomatických a humanitárních týmů pro činnost v rizikových situacích. Podílí se na výběru a přípravě nových příslušníků speciálních jednotek, vč. následného vzdělávání v řadě odborností (ZJ, SPAP, PPÚ, GFE+ aj.). Odborný garant kurzů první pomoci, vodní záchrany, krizové komunikace a kurzů zvládání emočně náročných a rizikových situací ve veřejných institucích - ZRIVI (náhlé ozbrojené útoky).

Registrace a další informace


Počet míst na konferenci válečné medicíny je omezený, registrujte se včas.

Vstupenky


Chci se registrovat

Do 30.9. 2018 je cena 790 Kč.
Pro studenty je cena zvýhodněná na 490 Kč.

Od 1.10. 2018 je cena 990 Kč
Pro studenty od 1.10. 2018 je 690 Kč.

V ceně registrace je zahrnut konferenční poplatek, oběd, celodenní občerstvení včetně kávy, čaje a vody.


Kompletní informace ke konferenci (.pdf)

Pro nejnovější informace o konferenci nás sledujte na

Fotogalerie z minulých ročníků


Prohlédněte si fotografie z předešlých ročníků a zarezervujte si své místo na konferenci.


Máte dotazy?

Kontaktujte nás
FACEBOOK

email: info@viaprotect.cz
tel: 774 102 630

Partneři konference a vystavovatelé


ASM ifmsa USP FVZ
Akutně.cz
PARAMED MED CUP
Záchranka Armytrika.cz
Spolek VLČÍ MÁKY
Custom Gear Fenix protector Life Rescue Praha
Bexamed Eurolamp
ITIBO


Mediální partneři

Magazín taktické medicíny Státní ozbrojené a bezpečnostní složky
Viaprotect

Copyright © 2017 - 2020 Jakub Fibigar