Konference

Válečné medicíny

2018

Odborná část


01/12/2018

Hradec Králové

Pod záštitami:

Ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha
prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Zdravotnické záchranné služby
Královehradeckého kraje
Zdravotnická záchranná sluba Královehradeckého kraje
Ředitele Agentury vojenského zdravotnictví
brig. gen. MUDr. Zoltána Bubeníka
Agentura vojenského zdravotnictví
Děkana Fakulty vojenského zdravotnictví
prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Předsedy Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP
plk. prof. MUDr. Jana Horáčka, Ph.D.
Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů

O projektu


Odborná část konference válečné medicíny určená pro lékaře a studenty medicíny. Konference se zaměřuje na problematiku poskytování všech úrovní zdravotnické péče ve válečných oblastech a oblastech postiženými katastrofou. Je určená lékařům a studentům lékařských fakult.

Lékařská sekce je určená všem lékařům a studentům medicíny.

Akce se koná v Hradci Králové 1.12.2018 v kongresovém centru ALDIS. Pro 100 návštěvníků je přichystáno 8 neopakovatelných přednášek, občerstvení a samozřejmě obsahem unikátní zážitek konaný ve středu Evropy.

Minulý ročník konference

To nejcennější na naši konferenci jsou reálné zkušenosti našich přednášejících.

Co Vás čeká?


8:00 - 8:45Prezence
9:00Special Operation Surgical Team
nrtm. Jan Vinš
9:40Neodkladná péče u poraněných dětí
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
10:20Přestávka
10:45Válečná Traumata
plk. MUDr. Tomáš Henlín
11:25Zdravotní postižení potápěčů
MUDr. Miloš Sázel, CSc.
11:55Shrnutí z “World Trauma Symposium 2018” (EN)
Michael Bernhard (DE)
12:35Oběd
13:25Ukázka
MEDCUP team
13:55Infekční choroby ohrožující české vojáky na misích
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
14:35Moderní postupy v přednemocniční péči u válečných poranění s masivním krvácením
- koncept RCRD a walking blood bank
plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
15:15Přestávka
15:40Nervově paralytické látky v současnosti
pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D.
16:20Humanitární medicína ve válečném konfliktu s limitovanými zdroji
MUDr. Tomáš Šebek
17:00Ukončení konference
20:00Společenský večer v AC klubu

Účastnické listy si bude možné vyzvednout v průběhu celé konference.

Registrace

Registrovat se na společenský večer je možné spolu s registrací na konferenci.

Naši přednášející


Přednášející vybíráme nejen podle zvučných jmen, ale především podle jejich zkušeností. Zachraňovali totiž a bojovali po celém světě. Teď přijedou na jedno pódium, aby Vám předávali své zkušenosti. A nyní přijedou na jedno jediné podium, a to na naše, aby vám předali své zkušenosti.

Každý týden představíme další přednášející.

por. PharmDr. Jan Bavlovič

por. PharmDr. JAN BAVLOVIČ - MODERÁTOR AKCE


V roce 2016 absolvoval Farmaceutickou fakultu, kde získal malý doktorát (PharmDr.) a zároveň Fakultu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. V současné době působí ve FN HK a zároveň na PhD studiu Fakulty vojenského zdravotnictví. Náplň jeho práce se již delší dobu zaměřuje na činnost okolo nebezpečných mikrobiologických agens (Varicella, Klebsiella, Francisella, aj.). Zatím má za sebou několik zahraničních působení na přátelských biologických pracovištích a v době konání konference bude mít splněnou i aktivní účast na celosvětové tularemické konferenci v Kanadě.

MUDr. Tomáš Šebek

MUDr. TOMÁŠ ŠEBEK


Studium všeobecného lékařství na 1. LFUK zakončil v roce 2002. V roce 2004 založil společnost, která dnes provozuje unikátní odborný portál proLékaře.cz a uLékaře.cz. V roce 2010 se připojil k mezinárodní organizaci Lékaři bez hranic a odjel na svou první misi na Haiti (celkem byl na třech misích). Jako vedoucí lékař národní spinální jednotky na zemské traumatologii Mater Misericordiae University Hospital působil v irském Dublinu v letech 2011 a 2012. Na jaře 2014 byl zvolen sekretářem rakouského boardu a také jako permanentní člen kongresu ženevského operačního střediska Lékařů bez hranic. Tomáš je dvouatestovaný všeobecný chirurg s patnáctiletou chirurgickou praxí. Působí pro ostatní lékaře také jako instruktor ATLS (Advanced Trauma Life Support) pod American College of Surgeons. V roce 2015 dostal od Svazu českých lékařů a České lékařské komory cenu za statečnost.

plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

plk. MUDr. MILOŠ BOHONĚK, Ph.D.


Primář Oddělení hematologie a krevní transfuze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Hlavní odborník pro hematologii a transfuzní službu Zdravotnické služby AČR

Plk.Dr.Milos Bohoněk, PhD je od roku 1996 primářem OHKT ÚVN Praha a hlavním odborníkem pro pro hematologii a transfuzní službu ZdrSl AČR. Zúčasnil dvou zahraničních vojenských misí (2003 Iraqi Freedom v Iráku a Winterrace 2005/6 v Pákistánu) a několika indikačních misí v Iráku, Afgánistánu a Kosovu v rámci programu Medevac (2004-2008). Hlavním předmětem jeho odborného zájmu je kryokonzervace krve, otázky spojené s vojenskou transfuzní službou, masivním krvácením a krevní transfuzí v krizových stavech. Je garantem v oboru hematologie a transfuzní služba na Fakultě biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze, kde též přednáší. Současně vyučuje na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně. Je členem pracovní skupiny Blood Panel COMEDS NATO, spolupracujícím vědeckým pracovníkem mezinárodní výzkumné organizace BEST Collaborative (Biomedical Excellence for Safer Transfusion), členem výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a členem Národní transfuzní komise MZ ČR.

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph. D.

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph. D.


V roce 2002 absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, poté nastoupil na Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, kde působí dosud, od června 2013 je jejím přednostou. Od počátku se zaměřil na dětskou chirurgii inspirován svým učitelem prof. Petrem Gálem, v roce 2009 byl jmenován docentem, v roce 2012 se stal nejmladším profesorem medicíny v ČR. Svou výzkumnou činnost zaměřil mimo jiné na využití kmenových buněk v terapii patologie mezenchymové tkáně u dětí. Absolvoval zahraniční stáže v USA, Velké Británii a Švýcarsku.

pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D.

pplk. doc. MUDr. JAROSLAV PEJCHAL, Ph.D. et Ph.D.


Vystudoval vojenské všeobecné lékařství na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO). Po absolvování studia působil v roce 2005 – 2015 na Katedře vojenské radiobiologie FVZ UO, kde se zabýval zejména možnostmi léčby ozářeného organizmu pomocí růstových faktorů a transplantace kostní dřeně. Od roku 2015 působí na Katedře toxikologie a vojenské farmacie, kde zastává funkci náčelníka skupiny toxikologie. Jeho výzkum je v současné zaměřen na působení a možnosti léčby otrav nervově paralytickými látkami a yperitem. Byl rovněž účastníkem mise v Kosovu na pozici Medical Manager MNTF-C.

MUDr. Miloš Sázel, CSc., pplk. v. v.

MUDr. Miloš Sázel, CSc., pplk. v. v.


Absolvoval LF HK jako vojenský lékař v roce 1978. V armádě pracoval na různých pozicích u rozmanitých útvarů. Od roku 1983 pracuje v Ústavu leteckého zdravotnictví Praha, řadu let byl vedoucí oddělení bezpečnosti letů. Postupně absolvoval specializace z interny, fyziologie, leteckého lékařství, hyperbarické a letecké medicíny a praktického lékařství. Zapojil se do výzkumných úkolů RTO NATO. V současnosti zabezpečuje léčbu pacientů hyperbarickou oxygenoterapií a zdravotní péči o vojenské potápěče (sestupy v přetlakové komoře, zdravotnické zabezpečení potápění, školení). Sám je plně vycvičený potápěč.

MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.

MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.


Infektolog, odborný asistent na Klinice infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Bulovka, vedoucí odd. tropické medicíny. Absolvoval studium parazitologie na Přírodovědecké fakultě UK a všeobecného lékařství na 1. LF UK v Praze. Zabývá se problematikou cestovní medicíny, importovanými tropickými nemocemi včetně vysoce nakažlivých infekcí. Jeho výzkum je zaměřen na studium molekulární biologie a biochemie anaerobních parazitických prvoků, především Cryptosporidium parvum. Je členem v odborných společnostech: Česká parazitologická společnost a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP.

plk. MUDr. Tomáš Henlín

plk. MUDr. Tomáš Henlín


Po vystudování Fakulty vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství nastoupil v roce 2005 na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha, kde nyní působí jako zástupce přednosty. Má specializovanou způsobilost v oboru anestezie a intenzivní medicíny i v oboru urgentní medicína. Je hlavním odborníkem AČR v ve výše zmíněných oborech. Zúčastnil se několika zahraničních misí, kde působil v mezinárodním týmu jako anesteziolog a intenzivista na pracovištích ROLE 2/2- a 3. Pravidelně se účastní zahraničních misí i v rámci projektu MEDEVAC působících v Jordánsku. Je členem expertního panelu COMEDS Emergency Panel Medicine a byl členem několika pracovních skupin NATO v rámci NSO HFM. Jeho velkým přáním je přiblížit "zelenou část" medicíny v AČR k soudobým standardům.

Michael Bernhardt (DE)

Michael Bernhardt (DE)


German Paramedic (Notfallsanitäter), Instructor for Emergency Medicine / tactical medicine (TCCC NAEMT), Member of the paramedic examination board in Düsseldorf and Rhineland-Palatinate, officer German army reserve, currently consultant/instructor tactical medicine middle east.

nrtm. JAN VINŠ, SOCM, ATP, NREMT

nrtm. JAN VINŠ, SOCM, ATP, NREMT


bojový paramedic speciálních operací 601. skupiny speciálních sil

Je od roku 1998 operátorem speciálních sil. Od roku 2004 zástupce velitele skupiny-zdravotník. V roce 2007 vystudoval studijní program Special Operations Combat Medic na akademii JFK Special Warfare Centre and School na základně Fort Bragg, USA, stejně tak jako desítky dalších odborných kurzů a vzdělávacích programů pro SF medicínu. Dnes působí jako Senior advanced medical leader, Medical training coordinator and Planning executor. Zúčastnil se 8 zahraničních vojenských misí (1996 IFOR, 1997 SFOR, 1999 KFOR 2003 Enduring Freedom 2004, 2008, 2011, 2014). Jako jeden z minima příslušníků AČR má zkušenosti s poskytováním zdravotnické péče při bojových operací přímo v kontaktu s nepřítelem, stejně tak jako poskytování primární péče domorodému obyvatelstvu ve válečných oblastech. V současnosti je to jeden z nejzkušenějších zdravotníků v České republice na nekonvenční medicínu speciální sil.

Hlavním předmětem jeho odborného zájmu je bojová medicína speciálních operací, k níž patří udržení kvality a koordinace zdravotního výcviku speciálních sil i rozvoj bojové medicíny v AČR, spolupráce combat mediků aliančních speciálních sil a světových speciálních sil. Je členem skupiny V4 SF medic group, CEO prvního českého vojenského výcvikového centra NAEMT TCCC. Je členem pracovní skupiny Medicína speciálních sil, český zástupce v Tactical Medical Panel NATO, člen skupiny EMPOWER SOF MEDIC pod záštitou Polského GROMu a spoluorganizátor mnohých mezinárodních konferencí bojové medicíny.

Registrace a další informace


Počet míst na konferenci válečné medicíny je omezený, registrujte se včas.

Vstupenky


Chci se registrovat

Do 30.9. 2018 je cena 790 Kč.
Pro studenty je cena zvýhodněná na 490 Kč.

Od 1.10. 2018 je cena 990 Kč
Pro studenty od 1.10. 2018 je 690 Kč.

V ceně registrace je zahrnut konferenční poplatek, oběd, celodenní občerstvení včetně kávy, čaje a vody.


Kompletní informace ke konferenci (.pdf)

Pro nejnovější informace o konferenci nás sledujte na

Fotogalerie z minulých ročníků


Prohlédněte si fotografie z předešlých ročníků a zarezervujte si své místo na konferenci.


Máte dotazy?

Kontaktujte nás
FACEBOOK

email: info@viaprotect.cz
tel: 774 102 630

Partneři konference a vystavovatelé


ASM ifmsa USP FVZ
Akutně.cz
PARAMED MED CUP
Záchranka Armytrika.cz
Spolek VLČÍ MÁKY
Custom Gear Fenix protector Life Rescue Praha
Bexamed Eurolamp
ITIBO


Mediální partneři

Magazín taktické medicíny Státní ozbrojené a bezpečnostní složky
Viaprotect

Copyright © 2017 - 2020 Jakub Fibigar